I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu, w szczególności Konsument lub PNPK; 

1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego jamaicanshop.pl;

1.3. Sprzedawca – Jamaican Shop Sp. z o.o. ul. Władysława Reymonta 12/21 5-120 Legionowo NIP : 5361946882, REGON: 385900225, KRS: 0000837095, sąd rejestrowy:  SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Kapitał zakładowy: 5000 zł

1.4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jamaicanshop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy (firma) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);

1.9. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tj. z dnia 14 czerwca 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.);

1.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.);

1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);

1.12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

1.13 Konsument - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.14 Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jamaicanshop.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.jamaicanshop.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę Jamaican Shop Sp. z o.o.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.4.1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

2.4.2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

3.1.1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

3.1.2. dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedawcy.

3.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.23. Dane osobowe wprowadzane przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są w zgodzie z wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Jamaican Shop Sp. z o.o. znajdują się w naszej polityce prywatności: https://jamaicanshop.pl/content/3-polityka-prywatnosci

3.34. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.3.1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.3.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.45. Sprzedawca posługuje się na swojej stronie internetowej plikami cookies. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

3.6. Serwis Sklepu Internetowego umożliwia również komunikację ze Sprzedawcą. W tym celu niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich pól w formularzu dostępnym w zakładce Kontakt i kliknięcie przycisku wyślij.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu złożenia Zamówienia w ramach Sklepu internetowego oraz zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać wyboru Towaru lub Towarów z aktualnej oferty Sprzedawcy. Wybór odbywa się poprzez kliknięcie na odsyłacz do danego Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po kliknięciu odsyłacza Koszyk zostanie przedstawione podsumowanie wybranych Towarów.

4.2. Złożenie Zamówienia jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.

4.3. Następnie należy starannie wprowadzić swoje dane zgodnie z nazwami pól formularza.

4.4. Należy również wybrać formę płatności poprzez zaznaczenie właściwej opcji, a także wyrazić akceptację dla regulaminu Sklepu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.5. Kliknięcie przycisku „Kupuje i płacę” stanowi ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane i dokonane wybory nie będą już podlegały modyfikacjom.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią z jego treścią oraz treścią Regulaminu

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Zamówienie nr […]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Zamówieniem i Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą do 19 zł brutto w przypadku przesyłek krajowych i 30 euro brutto w przypadku przesyłek zagranicznych. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

6.2.1. przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy;

6.2.2. za pomocą serwisu tpay.com

6.2.3. za pobraniem, płacąc kurierowi przy odbiorze

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Konsument oraz PNPK ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego drogą mailową na adres biuro@jamaicanshop.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu może również zostać złożone listownie przy wykorzystaniu formularza zawartego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedawcy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z zwrotem płatności.

7.3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, Konsumenta oraz PNPK z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@jamaicanshop.pl Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient powinien zgłaszać mailowo pod adres biuro@jamaican.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Regulamin newslettera

10.1. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na stronie jamaicanshop.pl w celach marketingowych Sprzedawcy, w tym w szczególności na otrzymywanie komunikacji handlowej drogą elektroniczną (np. w formie newslettera) lub telefoniczną, Klientowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

10.2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, nowych produktach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy oraz oferowanych przez niego produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych ze Sprzedawcą.

10.3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, wysyłając Sprzedawcy odpowiednie żądanie na adres email biuro@jamaicanshop.pl lub poprzez link zawarty w wiadomości newsletter

10.4. Reklamacje w sprawach dotyczących usługi Newsletter należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@jamaicanshop.pl

10.5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

10.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

11.4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

11.5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).